Bra med kortare läkarutbildning?

bild

Idag presenteras resultatet av en utredning om läkarutbildningen i DN (länk till artikeln här).

  • De blivande läkarna behöver i högre utsträckning än i dag systematiskt tränas i medicinskt beslutsfattande.
  • De blivande läkarna måste därför ha fördjupad förmåga till professionellt bemötande, och vårt förslag omfattar detta.
  • Klinisk träning ska introduceras tidigt i utbildningen, och säkras genom längre sammanhållna perioder i vårdens verksamheter. Med vårt förslag kommer – till skillnad från i dag – hela den blivande läkarens väg fram legitimation att omfattas av högskolans krav på kvalitet, vetenskaplig förankring och nationell kvalitetsgranskning.

Ja, det var några citat ur artikeln. Det låter bra. Tror jag.

Själv har jag gått den ”gamla” utbildningen med allmäntjänstgöring efter examen. Den tiden var, som jag minns det, mycket värdefull. Inlärningskurvan pekade brant uppåt under AT-åren, framför allt när det gällde att fungera som läkare i praktiken efter alla år med teori och vetenskaplighet. Att högskolan ska ta ansvar för just den aspekten i läkarnas utbildning känns för mig inte alldeles naturligt, men jag utesluter inte att det är bra. Antar att det ställer andra krav på vilka kompetenser högskolan ska ha att tillgå. Fler kliniskt erfarna läkare, färre akademiker??

Lite paradoxalt för en högskola, i så fall. Ännu ett citat:

  • Förslaget till ny läkarutbildning innebär att kraven för läkarexamen skärps, och att utbildningstiden förlängs, samtidigt som tiden fram till legitimation minskar. Utan krav på allmäntjänstgöring (AT) efter examen kommer studenterna i betydligt högre utsträckning än i dag att kunna förutsäga när de kan få sin legitimation.

Förlängs utbildningstiden när tiden till legitimation minskar? Det resonemanget förstår jag inte. Allmäntjänstgöringen är en utbildningstjänst och som AT-läkare har man rätt att inte behöva ta eget ansvar i samma utsträckning som man gör efter legitimationen. Om AT slopas utan att motsvarande tid läggs till mellan utbildningsstart och legitimation så förkortas utbildningen!

Att landstingen anställer icke legitimerade läkare som arbetskraft idag, ”vik ul” som det heter, läkare som har examen men inte gjort allmäntjänstgöring – är det ett argument för att slopa AT?

Men det är förstås inte utbildningstidens längd som är avgörande för kvaliteten, det är innehållet. Enligt artikeln kommer den nya utbildningen

  • att bidra till en effektivare sjukvård, med förbättrad hälsa hos befolkningen och minskade kostnader för problem relaterade till brister i patientsäkerhet och kvalitet. Med de nya målens starkare betoning på träning i vetenskapligt och kritiskt tänkande kommer de nya läkarna att bättre hantera den expansiva kunskapsutvecklingen.

Det kanske är rätt? Blir intressant att följa vad som händer, t ex högskolornas reaktioner. Och landstingens.

Annonser